پنجشنبه 21 آذر 1398

آئین علم واچینی به عنوان یک سرمایه و میراث معنوی و فرهنگی باید حفظ و تقویت شود و تداوم یابد.

ایجاد : ‎1394/05/15 13:32 ویرایش : ‎1394/05/18 22:56 بازدید: 316
دولت و ملت همدلی و همزبانی