پنجشنبه 21 آذر 1398

معرفی فرماندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:10 ویرایش : ‎1398/05/17 08:16 بازدید: 5812

محمد صالح ضیائی
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و سوابق کاری:
رییس ستاد بحران جنوب تهران
کارشناس سیاسی انتظامی استانداری تهران
معاون فرماندار شهر ری و ورامین
معاون شهردار منطقه ۱۸ تهران
معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری البرز
بخشدار فشافویه استان تهران
مدرس دانشگاه

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی